نمی دونم دقیقا چه اتفاقی افتاد

ولی چند دقیقه بعد از انتشار مطلب قبل حالم خوب شد:)))

شاید به خاطر نوشتنه...